Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc

Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những động từ bất quy tắc được dùng ở dạng quá khứ phân từ - Past Participle. Trước hết chúng ta hãy xem ví dụ này: Present Simple: do - "Where do you live?" Past Simple: did - "Where did you go yesterday?" Past Participle: done - "Has he done all his homework?" Bạy hãy làm bài tập sau. Điền đúng dạng của động từ ở thể Quá khứ phân từ. | Quá khứ phân từ của Động từ bất quy tắc Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những động từ bất quy tắc được dùng ở dạng quá khứ phân từ - Past Participle. Trước hết chúng ta hãy xem ví dụ này Present Simple do - Where do you live Past Simple did - Where did you go yesterday Past Participle done - Has he done all his homework Bạy hãy làm bài tập sau. Điền đúng dạng của động từ ở thể Quá khứ phân từ. 1 - Make sure you lock the car-door or it could get steal --------1. 2 - All his paperwork was take ----------1 away by her assistant. 3 - They ve ride ---------1 on the subway many times. 4 - Have you ever drive in a foreign country 5 - The thief was catch ------------1 by the police. 6 - She said she has drink ------------1 all the milk. 7 - She s begin - I taking swimming lessons. 8 - Robert s speak ----------1 to me about it. 9 - Has the water in the lake freeze ------------1 yet 10 - Who has eat -----------------1 all the cake Đáp án 1. stolen 2. taken 3. ridden 4. driven 5. caught 6. drunk 7. begun 8. spoken 9. frozen 10. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.