Điền từ đúng vào chỗ trống

Chọn từ đúng bị thiếu trong mười câu dưới đây. Bạn làm đúng bao nhiêu câu và bạn làm sai bao nhiêu câu? Hãy cho chúng tôi biết trong phần comments bên dưới nhé. | Điền từ đúng vào chỗ trống Chọn từ đúng bị thiếu trong mười câu dưới đây. Bạn làm đúng bao nhiêu câu và bạn làm sai bao nhiêu câu Hãy cho chúng tôi biết trong phần comments bên dưới nhé. 1 - I won t drive there__it rains. so for u don t rr ì unless 2 - If you were an animal what animal would you_ am is any u be 3 - When I_in China I rode a bicycle to work. 1 living lived lives live 4 - James is outside__a cigarette . fl 1 smoking fl 1 smoked f 1 1 smokes f 1 1 smoke 5 - I cleaned this room yesterday so try not to a mess. have make take do 6 - She s more_than she was when she was younger. r confidence r confidently n r- 1 confident 7 - I couldbeen an architect if I had studied harder in university. has having have had 8 - Thanks for_me yesterday. It made me very happy called E .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.