Thành ngữ các mối quan hệ - Relationship Idioms

Hôm nay chúng ta học những thành ngữ về các mối quan hệ giữa bạn bè, các thành viên gia đình hoặc đồng nghiepj. Các bạn hãy xem những câu thành ngữ và giải nghĩa dưới đây. | Thành ngữ các môi quan hệ - Relationship Idioms Hôm nay chúng ta học những thành ngữ về các môi quan hệ giữa bạn bè các thành viên gia đình hoặc đồng nghiepj. Các bạn hãy xem những câu thành ngữ và giải nghĩa dưới đây. Bạn có thể điền những thành ngữ đúng vào trong câu không Sau khi làm xong bạn hãy tự viết một vài câu có những thành ngữ trên nhé. Idioms Bad blood - Hatred or dislike among individuals or groups of people. You can t please everyone - No single action can make everyone action. Build bridges - To increase understanding friendship between different people or groups. Blood is thicker than water - People who are related have stronger obligations to each other than to people outside the family. Have strong feelings - To have strong emotions for someone often attraction. Fair-weather friend - Someone who is your friend only when things are pleasant or going well for you. An item - A term used for a couple who are in a relationship. Blind date - A blind date is when the two people going out on the date are meeting for the first time. The honeymoon is over - The early pleasant beginning as at the start of a marriage has ended. 1. Don t be upset if they don t understand you Gemma_. Blind date r You can t please everyone Bad blood An item n TM 1 1 1 1 Blood is thicker than water The honeymoon is over Fair-weather friend Have strong feelings Build bridges 2. She s one of those people who is only around when everything is fine. She s a_. n TT r 1- Have strong feelings n -111 1 Build bridges c Blood is thicker than water The honeymoon is over Blind date r You can t please everyone Fair-weather friend An item Bad blood 3. Yes James and I are_now. We ve been dating for two months. r. Fair-weather friend r X 11 You can t please everyone Have strong feelings The honeymoon is over Bad blood An item Cl IX -111 -1 Build bridges F- 1-1-1 1 Blood is thicker than water Blind date 4. I m going on a_I m so nervous What if I m not attracted to him Blind date c You can t

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    2    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.