Dạng của Động từ

Trong tiếng Anh, khi 2 động từ trong cùng một câu đứng cạnh nhau thì động từ đứng thứ hai sẽ có dạng V-ing hoặc dạng nguyên thể. Trong một số trường hợp động từ thứ hai có thể có cả 2 dạng đó NHƯNG nghĩa lại khác nhau. | Dạng của Động từ Trong tiếng Anh khi 2 động từ trong cùng một câu đứng cạnh nhau thì động từ đứng thứ hai sẽ có dạng V-ing hoặc dạng nguyên thể. Trong một số trường hợp động từ thứ hai có thể có cả 2 dạng đó NHƯNG nghĩa lại khác nhau. Ví dụ He stops his plan to go to China. He starts to go for Vietnam. Từ bỏ một việc và quay sang bắt đầu làm việc khác He finishes packing his clothes and starts going for Vietnam. xong một việc này và bắt đầu luôn việc khác Hãy sử dụng hoàn cảnh trong những câu dưới đây và chọn xem bạn sẽ dùng dạng động từ nào nguyên thể hay V-ing. 1. He was walking along Church Street and really felt like a cigarette so he stopped smoke -----------Ifor 5 minutes. 2. I bumped into an old school friend yesterday. I remembered play I hockey with her at school but I couldn t remember her name. 3. I tried open ---------Ithe jam jar but the lid was too tight. 4. I went to an excellent workshop on addictions and am proud to say that I have stopped smoke I 5. The U2 concert was amazing. I will never forget see ------------Ithe band when they first came onto stage with their bright clothes and guitars- the feeling was indescribable. 6. It was so hot inside the classroom. I didn t know what to do. I put the fan on but that didn t help so I tried open --------Ithe window and that made it a little bit cooler. 7. Our electricity bill has been really high lately. Please remember switch I the lights off before you leave the house. 8. I m so sorry I didn t go to dinner with you I forgot call ------land cancel. Đáp án 1. to smoke 2. playing 3. to open 4. smoking 5. seeing 6. opening 7. to switch 8. to .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    13    1    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.