Từ nối - Conjunctions

Từ nối là từ mà nối hai mệnh đề lại với nhau. Một từ nối là đủ để nối hai mệnh đề. Sử dụng từ nối để nối hai câu ngắn thành một câu dài làm cho tiếng Anh trôi chảy hơn. Ví dụ: I like to have a cup of coffee as soon as I wake up. | Từ nôi - Conjunctions Từ nôi là từ mà nôi hai mệnh đề lại với nhau. Một từ nôi là đủ để nôi hai mệnh đề. Sử dụng từ nôi để nôi hai câu ngắn thành một câu dài làm cho tiếng Anh trôi chảy hơn. Ví dụ I like to have a cup of coffee as soon as I wake up. Choose the expression which best completes the sentence. Sometime two are possible. 1. We can gowhile you re ready. as soon as while c 2. Please turn off the lights_you go to bed. after before F when 3. I like to relax__I m on holiday. LJ _ __ as soon as while before 4. I m so worried about hear any news please phone me. While u A_ As soon as ve read the newspaper can I have it Until After When c 6. I m going to keep asking you to marry me_you say yes while r when until are the first person up in the morning make me a cup of coffee. c After Before If are having your hair cut I am going to pick up Grandad and take him home. For Whether While 9. Stop at a petrol station we run out of .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.