Cách dùng thì Quá khứ hoàn thành

They had left by the time I got to the restaurant. Khi nào chúng ta dùng thì Quá khứ Hoàn thành? Khi chúng ta nói về quá khứ chúng ta dùng thì | Cách dùng thì Quá khứ hoàn thành They had left by the time I got to the restaurant. Khi nào chúng ta dùng thì Quá khứ Hoàn thành Khi chúng ta nói về quá khứ chúng ta dùng thì Quá khứ thường He came home. Khi chúng ta nói về điều gì đó xảy ra trước thời điểm này chúng ta dùng thì Quá khứ hoàn thành I had finished before he came home. Cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành Chủ ngữ had past participle By the time Sue went shopping the shops had closed. Bill Gates had made millions of dollars before he was 30. The car was clean. They had washed it every weekend. My family had had that dog for years. Thì Quá khứ hoàn thành chỉ hành động xảy ra và hoàn thành trước một thời điểm khác trong quá khứ. Sự khác nhau giữa Hiện tại hoàn thành và Quá khứ hoàn thành là gì Hiện tại hoàn thành chỉ hành động xảy ra trong quá khứ nhưng có liên quan đến hiện tại. I have never been to Canada. Quá khứ hoàn thành có liên quan tới thời điểm trong quá khứ mà đã hoàn thành xong. Before I got married I had never been to Canada. Hãy chú ý những trạng từ hay đi với thì hoàn thành never always just only etc. thường đứng giữa had và động từ phân từ II. Xem thêm Past Perfect - Quá khứ Hoàn thành - Ngữ pháp She did not know the time because she forgot ----------lher watch. Manchester United score ---------Itwice before Liverpool did. Tom did not go to the concert because he see ------Ithe band many times before. I understood the article after I read -----lit twice. After Kumar buy ----------la new sofa his mother offered to buy him one. Ariana had -----------Ithat type of dress for a while before they came fashionable. Thomas put ------Idown the phone just as you walked .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    1    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.