Cách dùng Prefer, Would Rather, Like Better

She prefers tea to coffee. Cách dùng chung Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây: | Cách dùng Prefer Would Rather Like Better She prefers tea to coffee. Cách dùng chung Có nhiều cách để chúng ta nói về những điều yêu thích. Để hỏi một người nào đó về sở thích chung của họ chúng ta có thể hỏi theo những cách dưới đây Chúng đều có chung một nghĩa. Which do you prefer tea or coffee I prefer tea to coffee. Which do you prefer drinking tea or coffee I prefer drinking tea to coffee. Which do you prefer to drink tea or coffee Notice prefer to present simple I prefer to drink tea than coffee. Which do you like better tea or coffee I like tea better than coffee. Do you prefer tea or coffee I prefer tea to coffee. Trong các hoàn cảnh cụ thể Hãy tưởng tượng một người bạn đang đến chơi nhà của bạn. Bạn mời người bạn đó một thứ gì để uống. Bạn hỏi Would you prefer tea or coffee Tea please. Các hoàn cảnh không thực tế Với các hoàn cảnh không thực tế chúng a dùng would Thật không may bạn chỉ có một lựa chọn chỉ cưới được 1 trong hai anh chàng Brad Pitt hoặc Johnny Depp. Nó là một hoàn cảnh không có thật vì vậy chúng ta hỏi hãy chú ý rằng rather luôn đi cùng với một động từ Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp I d rather marry Johnny Depp than Brad Pitt. I think he s sexier Một ví dụ khác chẳng hạn như Would you rather be a bird or a dolphin I d rather be a bird than a dolphin because I don t like fish Các câu trả lời phủ định Would you rather marry Brad Pitt or Johnny Depp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.