Câu hỏi và câu trả lời

Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập bài học về câu hỏi và câu trả lời. Bạn cần phải đọc kỹ câu hỏi và câu trả lời sau đó chọn câu hỏi nào đúng nhất với câu trả lời. | Câu hỏi và câu trả lời Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập bài học về câu hỏi và câu trả lời. Bạn cần phải đọc kỹ câu hỏi và câu trả lời sau đó chọn câu hỏi nào đúng nhất với câu trả lời. Nothing. I m fine. fl IX 1 n What is wrong What did you do What was that It s an umbrella. What do you call this TT 1 . How do you call this Why do you call this About ten miles. 1 TT 1 . How miles is it How much miles is it How far is it We went to Turkey. r Where did you go on holiday Where to did you go Where holiday did you go She lives in Brighton. Where does she live Where she lives n 1 1 1- r. Where does she living It costs 30 dollars. J TT 11-1- n How much did it cost FT TT 1 n How much cost How much does it cost I needed a new shirt. F . Why did you shopping Why did you need F J . Why did you go shopping I m 6 2 . P TT 11 n How tall are you How much tall are you What tall are you He s 21. p 11c How many years has he How old is he What years is he She s riding her .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN