Các động từ chơi thể thao - Do Play Go

Một cuộc thảo luận về thể thao trong một lớp học tại MEC Vietnam hôm qua, và một số học viên hỏi về cách phân biệt và sử dụng các từ ngữ và động từ trong thể thao. | Các động từ chơi thê thao - Do Play Go Một cuộc thảo luận về thê thao trong một lớp học tại MEC Vietnam hôm qua và một số học viên hỏi về cách phân biệt và sử dụng các từ ngữ và động từ trong thê thao. Việc biết những động từ nào đi với môn thê thao nào là rất quan trọng. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về 3 động từ rất phổ biến thường dùng với các môn thê thao nhé play go và do. Ví dụ Iplay table-tennis. I go fishing. I do yoga. Bạn hãy lựa chọn những động từ đúng cho các môn thê thao dưới đây. 1 - Golf Do u Go Play 2 - Skiing Do Play Go 3 - Karate Play Go Do 4 - Cycling Play c Do Go c 5 - Tennis u Play Go Do 6 - Judo Do Go Play 7 - Running Play Go Do 8 - Swimming Play c .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.