Tính từ với '-ed' và '-ing'

She was surprised when she was upgraded to first class. Khi ta thêm hậu tố "-ed" và "-ing" vào sau động từ sẽ biến động từ đó thành tính từ. Nhưng khi nào dùng -ed khi nào dùng -ing vào sau động từ? Nếu bạn dùng nhầm thì sẽ rất buồn cười nhé. | Tính từ với -ed và -ing She was surprised when she was upgraded to first class. Khi ta thêm hậu tố -ed và -ing vào sau động từ sẽ biến động từ đó thành tính từ. Nhưng khi nào dùng -ed khi nào dùng -ing vào sau động từ Nếu bạn dùng nhầm thì sẽ rất buồn cười nhé. Chỉ có một ít tính từ kết thúc bằng -ed hoặc -ing nhưng chúng rất phổ biến worried worrying interested interesting excited exciting -ed adjectives Giới từ kết thúc bằng -ed được dùng để nói người ta cảm thấy thế nào She was surprised to find that she had been upgraded to first class. I was confused by the findings of the report. She felt tired after working hard all day. -ing adjectives Giới từ kết thúc bằng -ing được dùng để mô tả sự vật hoặc hoàn cảnh như thế nào. Hãy so sánh những ví dụ dưới đây với những câu ở trên. Being upgraded to first class is surprising. The findings of this report are confusing. Working hard all day is tiring. Bảng ví dụ -ed and -ing adjectives tables Feel -ed describe -ing annoyed annoying bored boring confused confusing depressed depressing excited exciting frustrated frustrating frightened frightening satisfied satisfying shocked shocking B ạn đã nhận ra sự khác nhau chưa Bạn nhớ dùng tính từ với -ed để chỉ cảm xúc của con người còn -ing để mô tả sự vật và hoàn cảnh nhé. Dogs often feel__during fieworks. frightening frightened The metro can be the first time you use .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
74    23    3    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.