Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành

She has bought a lot of cakes. Thì Hiện tại hoàn thành được dùng để mô tả một việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng thời điểm xảy ra không quan trọng, và nó để lại kết quả ở thì hiện tại. | Cách dùng thì Hiện tại hoàn thành She has bought a lot of cakes. Thì Hiện tại hoàn thành được dùng để mô tả một việc đã xảy ra trong quá khứ nhưng thời điểm xảy ra không quan trọng và nó để lại kết quả ở thì hiện tại. She has bought a lot of cakes. Thời điểm chính xác trong quá khứ khi cô ấy mua bánh không quan trọng. Điều quan trọng là bây giờ trong tay cô ấy có rất nhiều bánh. I have done my homework Tôi đã hoàn thành bài tập của tôi trong quá khứ. Không quan trọng thời điểm chính xác chỉ biết là đến bây giờ là xong rồi. Cấu trúc của thì Hiện tại Hoàn thành Have has past participle She has lost her bag. They have taken a taxi I have been to Australia Vì chúng ta không có thời điểm xác định trong thì Hiện tại hoàn thành nên chúng ta không nói I have done my homework yesterday Trong trường hợp này chugns ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành vì có thời điểm xác định là yesterday . I did my homework yesterday. Sử dụng already just và yet với thì Hiện tại Hoàn thành Already just và yet là những từ thường dùng với thì Hiện tại Hoàn thành Already có nghĩa là điều gì đó đã xảy ra và chúng ta đã trải qua nó. The movie only came out yesterday but I have already seen it. Just nghĩa là vừa mới xảy ra cách đây không lâu I have just seen your brother going into the bank with a gun Yet được dùng trong câu hỏi và câu phủ định với nghĩa là chưa . Have you finished the report yet No I haven t finished it yet. Hãy làm những bài tập dưới đây. My parents. F . has retired r . have retired r . retired yet Your sister__my car. F have borrowed has borrowed has borrow Have youthe movie yet looked F have seen _ seen Please wait. I haven t .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    86    1    13-07-2024
138    790    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.