Quá khứ tiếp diễn

I was playing golf at 2pm yesterday. Tại sao chúng ta dùng thì Quá khứ tiếp diễn? Quá khứ tiếp diễn được sử dụng khi chúng ta nói về một việc gì đó đang được thực hiện tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Hãy so sánh hai câu dưới đây: 'I played golf yesterday.' = (Quá khứ thường) hành động chơi golf quan trọng hơn thời gian xảy ra hành động đó. 'I was playing golf at 2pm.' = (Quá khứ tiếp diễn) việc xảy ra tại thời điểm xác định đó là quan trọng. Chúng. | Quá khứ tiếp diễn I was playing golf at 2pm yesterday. Tại sao chúng ta dùng thì Quá khứ tiếp diễn Quá khứ tiếp diễn được sử dụng khi chúng ta nói về một việc gì đó đang được thực hiện tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Hãy so sánh hai câu dưới đây I played golf yesterday. Quá khứ thường hành động chơi golf quan trọng hơn thời gian xảy ra hành động đó. I was playing golf at 2pm. Quá khứ tiếp diễn việc xảy ra tại thời điểm xác định đó là quan trọng. Chúng ta không biết khi nào hành động bắt đầu hay khi nào kết thúc. Các tạo câu quá khứ tiếp diễn như nào Was were ing verb là dạng của Quá khứ tiếp diễn. Hãy xem những ví dụ dưới đây I was taking a bath at midnight. Tom was walking his dog at 6am. They were watching the news when I called. Bây giờ bạn hãy hoàn thành những câu dưới đây. Simon was-----------la DVD when I walked into the room. I was---------la meeting at lunchtime. I brought my umbrella because it was--------Iwhen I left the house . The children were already--------Idown in their chairs when the teacher came in. Ariana didn t hear me because she was-------Ito music on her stereo. She was------------lher car slowly because she was nervous about having an accident. The fish were all in the pond. Đáp án 1. watching 2. having 3. raining 4. sitting 5. listening 6. driving 7. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    98    3    20-07-2024
18    103    2    20-07-2024
114    173    3    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.