Thể phủ định của thời Hiện tại thường

Bạn sẽ học thì hiện tại thường đầu tiên khi bạn bắt đầu học tiếng Anh, và thì hiện tại thường được dùng nhiều nhất. Để biết cách chuyển câu thì hiện tại thường sang câu phủ định cũng quan trọng. | Thê phủ định của thời Hiện tại thường Bạn sẽ học thì hiện tại thường đầu tiên khi bạn bắt đầu học tiếng Anh và thì hiện tại thường được dùng nhiều nhất. Đê biết cách chuyên câu thì hiện tại thường sang câu phủ định cũng quan trọng. Ví dụ Khẳng định Jack eats ice-cream every day. Phủ định Jack doesn t eat ice-cream every day. Bạn hãy chuyên những câu sau sang phủ định 1. She has a bath every day. She doesn t have a bath every day. 2. Lara plays the piano very well. 3. We work very hard. 4. He does the same thing every day. 5. They know my phone number. 6. I read the newspaper every day. 7. My brother likes the cinema. 8. Brian wears a wedding ring. 9. John lives near us. 10. I drive to university. Và làm bài tập dưới đây 1. She Ihave a bath every day. Iplay the piano very well. 2. Lara 1 3. We work very hard. 4. He do the same thing every day. 5. They Iknow my phone number. 6. I read the newspaper every day. 7. My brother 1 like the cinema. 8. Brian 1 9. John 1 wear a wedding ring. 10. I-----------Idrive to University. Đáp án 1. doesn t 2. doesn t 3. don t 4. doesn t 5. don t 6. don t 7. doesn t 8. doesn t 9. doesn t3 live near us. 10. don

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    121    2    13-07-2024
100    120    2    13-07-2024
589    427    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.