Ôn lại thì Hiện tại

Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại thì Hiện tại thường cho các bạn học viên ở cấp độ Elementary, Module 1+ 2 tại MEC Vietnam Hãy nhớ là với các đại từ I/you/we/they động từ không thay đổi nhưng với các đại từ he/she/it bạn phải thêm "s" vào sau động từ thường. Ví dụ: "I buy a newspaper every Sunday." "Sally buys a newspaper every Sunday." Sử dụng những động từ dưới đây và điền vào chỗ trống. Nhớ thêm "s" vào động từ khi cần thiết. . | On lại thì Hiện tại Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại thì Hiện tại thường cho các bạn học viên ở cấp độ Elementary Module 1 2 tại MEC Vietnam Hãy nhớ là với các đại từ I you we they động từ không thay đổi nhưng với các đại từ he she it bạn phải thêm s vào sau động từ thường. Ví dụ I buy a newspaper every Sunday. Sally buys a newspaper every Sunday. Sử dụng những động từ dưới đây và điền vào chỗ trống. Nhớ thêm s vào động từ khi cần thiết. Clean Cost Meet Like Boil Love Speak Close Arrive Read 1. The Post Office at five o clock. 2. Clothes are so expensive They-----------la lot of money. 3. Jane has a lovely voice. She-----------------Iso clearly. 4. Shawn s house is always so dirty he never-----lit. 5. Sam and I are really good friends. I like her and she-----------------me. 6. I m never bored at work because I-------Ilots of people every day. 7. Water------------lat 100 degrees. 8. I love to----------lin bed 9. She is never late she always-----Ion time. 10. My brother------------Ihis car so much It s a BMW. Đáp án 1. closes 2. cost 3. speaks 4. cleans 5. likes 6. meet 7. boils 8. read 9. arrives 10. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.