Ôn lại thì Hiện tại

Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại thì Hiện tại thường cho các bạn học viên ở cấp độ Elementary, Module 1+ 2 tại MEC Vietnam Hãy nhớ là với các đại từ I/you/we/they động từ không thay đổi nhưng với các đại từ he/she/it bạn phải thêm "s" vào sau động từ thường. Ví dụ: "I buy a newspaper every Sunday." "Sally buys a newspaper every Sunday." Sử dụng những động từ dưới đây và điền vào chỗ trống. Nhớ thêm "s" vào động từ khi cần thiết. . | On lại thì Hiện tại Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại thì Hiện tại thường cho các bạn học viên ở cấp độ Elementary Module 1 2 tại MEC Vietnam Hãy nhớ là với các đại từ I you we they động từ không thay đổi nhưng với các đại từ he she it bạn phải thêm s vào sau động từ thường. Ví dụ I buy a newspaper every Sunday. Sally buys a newspaper every Sunday. Sử dụng những động từ dưới đây và điền vào chỗ trống. Nhớ thêm s vào động từ khi cần thiết. Clean Cost Meet Like Boil Love Speak Close Arrive Read 1. The Post Office at five o clock. 2. Clothes are so expensive They-----------la lot of money. 3. Jane has a lovely voice. She-----------------Iso clearly. 4. Shawn s house is always so dirty he never-----lit. 5. Sam and I are really good friends. I like her and she-----------------me. 6. I m never bored at work because I-------Ilots of people every day. 7. Water------------lat 100 degrees. 8. I love to----------lin bed 9. She is never late she always-----Ion time. 10. My brother------------Ihis car so much It s a BMW. Đáp án 1. closes 2. cost 3. speaks 4. cleans 5. likes 6. meet 7. boils 8. read 9. arrives 10. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN