Do Make Take Have

In this class everyone must do their homework Do và homework luôn đi với nhau. Chúng ta không dùng make homework hay những từ khác để diễn ta làm bài tập ở nhà. Khi học tiếng Anh các bạn cần phải nhớ những cụm từ ngữ nghĩa đi cùng với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng 4 động từ tiếng Anh thông dụng nhất nhé. Do Make Take Have Chúng ta sẽ làm bài tập dưới đây, hãy nhớ chú ý tới thì của động từ. . | Do Make Take Have In this class everyone must do their homework Do và homework luôn đi với nhau. Chúng ta không dùng make homework hay những từ khác để diễn ta làm bài tập ở nhà. Khi học tiếng Anh các bạn cần phải nhớ những cụm từ ngữ nghĩa đi cùng với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học cách sử dụng 4 động từ tiếng Anh thông dụng nhất nhé. Do Make Take Have Chúng ta sẽ làm bài tập dưới đây hãy nhớ chú ý tới thì của động từ. 1. If you would like to an appointment with the doctor please call the surgery between the hours of eleven and five. take do have make 2. I m not sure if the gallery is open today but I m going to_a chance and walk down there anyway. take do have make 3. Please could youme a favour and buy some milk on your way home FH 1 make do take have 4. She is good progress but she needs to work harder in her maths class. having r taking making r doing 5. We__business with companies all over the world. take have make do 6. I would like to__a complaint about the quality of service at your restaurant. have r make take do 7. Stop me laugh I can t breathe

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    15    1    27-06-2022
86    18    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.