Danh từ tập hợp về động vật

A flock of bird - Một đàn chim Nếu như có một danh từ tập hợp cho một nhóm sinh viên đó sẽ là từ nào? Đó là một câu hỏi vui. Danh từ tập hợp (collective nouns) thường được dùng để chỉ các nhóm, mà ta vẫn hay gọi trong tiếng Việt là "đàn". | Danh từ tập hợp về động vật A flock of bird - Một đàn chim Nếu như có một danh từ tập hợp cho một nhóm sinh viên đó sẽ là từ nào Đó là một câu hỏi vui. Danh từ tập hợp collective nouns thường được dùng để chỉ các nhóm mà ta vẫn hay gọi trong tiếng Việt là đàn . Ví dụ chúng ta không nói a group of lions chúng ta nói a pride of lions nghĩa là một đàn sư tử. Bạn có thể đoán được danh từ tập hợp nào dưới đây dùng cho loài động vật nào không Bạn có biết các danh từ tập hợp nào khác không Các danh từ tập hợp Swarm Murder Pod Herd Band Bed Leap Crash Flock Pack Hãy chọn danh từ tập hợp nào đi với những loài động vật nào dưới đây 1. A---------1 of wolves. 2. A---------lof elephants. 3. A-----1 of dolphins. 4. A-------lof bees. 5. A-----1 of crows. 6. A------lof leopards. 7. A-------lof oysters. 8. A---------------lof gorillas. 9. A-------------1 of rhinos. 10. A-----------lof .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN