Từ nào còn thiếu trong câu

Hôm nay bạn có hai nhiệm vụ. Đầu tiên là bạn sẽ chọn từ còn thiếu để hoàn thành câu cho đúng. Việc thứ hai, bạn hãy đưa ra quan điểm của bạn cho mỗi câu hỏi. Bạn hãy cho chúng tôi biết quan đi bạn với mỗi câu hỏi đó ở phần comment bên dưới nhé. | Từ nào còn thiếu trong câu Hôm nay bạn có hai nhiệm vụ. Đầu tiên là bạn sẽ chọn từ còn thiếu để hoàn thành câu cho đúng. Việc thứ hai bạn hãy đưa ra quan điểm của bạn cho mỗi câu hỏi. Bạn hãy cho chúng tôi biết quan đi bạn với mỗi câu hỏi đó ở phần comment bên dưới nhé. 1 - Was school ever canceled for a dayyou were a child why when was who 2 - What is the thing you have ever eaten stranger more strange strangest 3 - Do you geteasily borong bore bored boredom 4 -goals help to change your life How Can Does Why 5 - Would you like to_a police officer work be am is 6 -_do you think of the paparazzi Is Must What How 7 - What kinds ofdo you get from the newspaper information informations 8 - Is having an army aof money in your country waste weight waist ways 9 - Should children Do you agree or disagree

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
19    16    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.