Phrasal Verb Review - Ôn lại cụm động từ

Bài học này giúp bạn hiểu thêm và nhớ về nghĩa của một số cụm động từ thông dụng. Hãy điền những cụm động từ vào chỗ trống của câu dưới đây. Chú ý, bạn phải dùng đúng thì của động từ nhé. | Phrasal Verb Review - On lại cụm động từ Bài học này giúp bạn hiểu thêm và nhớ về nghĩa của một số cụm động từ thông dụng. Hãy điền những cụm động từ vào chỗ trống của câu dưới đây. Chú ý bạn phải dùng đúng thì của động từ nhé. Phrasal Verbs Break up - to end a relationship Bring up - to raise a child Find out - to discover some information Put off - to postpone Give up - to stop quit Turn up - to increase the volume or speed Look forward - to feel excited about something that is going to happen Take up - to begin start something new Come across - to meet or find someone something by chance Go over - to review check examine 1. I m going to---------my children in the country side. 2. Don t---------lyour homework until tomorrow do it now 3. I m really--------Ito going home this weekend. I haven t seen my family in ages. 4. I think I m going to-------la new hobby this year. 5. My friend---------Iwith her boyfriend last week so I m going to take her some ice-cream. 6. Did you-------------Iwhat time our train leaves 7. I ve been working in a shop for years and I ve never-------la customer that rude before 8. Please will you-----------my essay for me 9. I smoking in 2008. I m much healthier now. 10. Please will you-----Ithe volume I can t hear a thing

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
122    49    2    06-07-2022
200    15    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.