Săp xếp lại từ về gia đình

Bạn có nhớ được hết các từ vựng liên quan tới gia đình không? Tôi có một bài viết về gia đình dưới đây nhưng các từ này bị xáo trộn, bạn cần phải sắp xếp lại chúng cho đúng. My thomre is called Kate and my thfare is called Kevin. | Săp xêp lại từ vê gia đình Bạn có nhớ được hêt các từ vựng liên quan tới gia đình không Tôi có một bài viêt vê gia đình dưới đây nhưng các từ này bị xáo trộn bạn cần phải sắp xêp lại chúng cho đúng. My thomre is called Kate and my thfare is called Kevin. My umm is a chiropodist and my add is a comedian. He travels a lot for work and at the moment he is in Brazil I also have a reborth called Terence who works for a big company in London. As a family we are very close. Outside the four of us I have an extremely large family and they live all over the world I have an tuan and ncleu that live in America family in France and even a ncousi who is currently living in China I don t have any ceines or hweneps yet but one of my best friends just had a baby so I feel like Aunty Caroline . My thfarerangd lives in Kent. He is still very active and walks everywhere. He has also done a lot of work on my family tree which is fascinating. I think it s great to know where you come from 1. thomre ----------1 2. thfare _I 3. umm -------------1 4. add __I 5. reborth ---------1 6. tuan ----------1 7. ncleu __I 8. ncousi ----------1 9. ceines _I 10. hweneps ------------1 11. thfarerangd

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.