kana workbook 1

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh kham khảo các tài liệu ôn tập và học môn tiếng nhật. | JAPANESE FOR bust 52 PEOPLE KANA WORKBOOK Association for Japanese-Language Teaching AjALI HIRAGANA- KATAKANA CHART ẳ T a i t 7 u z e ỉo t 0 It Sm Ặ Ợ If tj 7 n tỉ 7 rf ka ki ku ke ko ga gi gu ge go -tì- Lr r -tì- -t v sa shi su se so za ji zu ze zo tz t. - 3 c z tỉ C V Hl b r V 7 b ta chi tsu te to da ji zu de do na IZ ni fa 7 nu fa t ne o no lì ha ĨA t hỉ 7 fu he ỉỉ ho lí ba ĩf t bi 7 bu be lĩ 4 bo ầ ma mi mu tó me t mo li pa ĨZ ẽ P 3 pu pe lĩ 4- po ya yu X 3 yo b V ra 9 ri Ỗ 7U ru ít re ó o ro wa xil n

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
237    92    3    13-07-2024
13    154    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.