kana workbook 3

Tham khảo tài liệu 'kana workbook 3', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 20 i ẫ ẫ ẫ o 0 6 fflMD wa o o Q o o 0 n Ỉ 3 Q s 2 2S HIRAGANA 1 21 The and markings of t If. etc. should be written at the upper right-hand corner of these syllables. Write the following hiragana following the examples. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN