kana workbook 4

Tham khảo tài liệu 'kana workbook 4', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Reading and Writing FATHER S DIARY March sangatsu 10 Mon. getsu-yõbi 11 Tues. ư ka-yfibi 12 Wed. Ý ct ư sui-ySbi 13 Thurs. t 5 tx moku-yõbi 14 Fit kin-yõbi 15 Sat. do-yõbi 16 Sun. 1 - 1T ư nichi-yObi my family e Ẩ rL -úìh I 1 W l K L f XJ Zr tM Zr -ử V kaigi meeting 2 eiga movie 3 otỗ-san father ft oki-san mother oni-san elder brother one-san elder sister watashi I. me I bengoshi lawyer sensei teacher Dkaishain company employee iiwt gakusei student 30 E3 Reading A l. 2. 3. 4. J 5. 6. 7. Cc Ck 8. 9. z z 7 10. 11- V olfA 12. 13. Z AA 14. 5 -9 L 15. o C 16. B 1- 1 Ì 2. Ltí ìầ 4. V I 1 5. 6. Lr n 5 L t 7. n ộ Ĩ A 1 8. L L A 5 10 10. 5 r II. L J 5 12. 1 1 2 Ì 13. J 5 A 14. r L kỉ Ư A 15- tz ư I ì ư A I. hitotsu one 2. futatsu two 3. mittsu three 4. yottsu Tour 5. itsutsu five 6. muttsu six 7. nanatsu seven 8. yattsu eight 9. kokonotsu nine 10. to ten II ippon one bottle pencil etc. 12. ippun one minute 13. gofun five minutes 14 zasshi magazine IS. kitte stamp 16. kippu ticket B I. kyO today 2 shũmatsu weekend 3. kaisha company 4. hisho secretary s. ocha lea 6. jQsho address 7. yũbinkyoku post office 8. shashin picture 9. Tokyo Tokyo 10. ChOgoku China II. shacho president 12. ryoko travel 13. byOin hospital 14. goshujin your his her husband IS. tanjobi birthday HIRAGANA I 31 Reading and Writing First read the words covering the romanization. Then write the words covering the hiragana. 1- PPun 2. Ư 10 L 1 jQsho 3. -Q o yattsu 4. kitte 5. 0 J 3 ryokỗ 6. Ỳ J í sui-yỗbi 7. jo I - ờ v onĩsan 8. L. fc hisho I. one minute 2. address 3. eight 4. stamp 5. trip 6. Wednesday 7. older brother 8. secretary .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.