kana workbook 5

Tham khảo tài liệu 'kana workbook 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | E3 Reading I A 2Hii B X X. fotz L Otto A ftỉi cOt tZr0 B HỈ1 Zrbt b XzO Uirt. II A bALO mrt 5 o B ỳ f 5 Z 5i4 to CÍLỈÍ ZrV L O XXjblUC iTt o a uux. ịiUì ì OTị. K l o t C ưAr ô 11 45l-7699tto III A C L X 5 Zrl L 1 to bll tóÌ X Tto WjJTUO B ứầ Tto IlL OlLto miHG A c t bli ti 5 L Xztto ih l XJi li L M 1 tto c iưáòl I to ft 1 t to ỐìÝt6L 0 I A. Kore wa Yukawa-san no kuruma desu ka. Is this your car. Mr. Yukawa H Ee watashi no desu. Yes. it s mine. A. Are wa donata no desu ka. Whose is that B Are wa Kawamura-san no kuruma desu. That s Mr. Kawamura s car. II A. Watashi no meishi desu. This is my business card. DAzo. Please take it . B. DAmo arigatd gozaimasu. Thank you very much. Kore wa kaisha no denwa-bangA desu ka. Is this your company s telephone number A. lie sore wa uchi no desu. Kaisha no denwa-bangA wa yon-gA-ichi-no-nana-roku-kyũ-kyũ desu. No. that s my home number. The company s number is 451-7699. HI A. Go-shAkai shimasu. Kochira wa Numata-san desu. Let me introduce you. This is Mr. Numata. Numata-san wa TAkyA Denki no bengoshi desu. Mr. Numata is a lawyer at Tokyo Electric. B. Numata desu. Hajimemashite. DAzo yoroshiku. I m Numata. How do you do A. Kochira wa Negishi-san desu. Negishi-san wa Hayashi-san no hisbo desu. This is Ms. Negishi. She is Mr. Hayashi s secretary. c. Hajimemashite. Negishi desu. DAzo yoroshiku. How do you do I m Negishi. I m very glad to meet you. HIRAGANA 2 41 LESSON 3 Reading STRUCTURE Tj-frAo I 1. 2ÍLỈÌ W 10 IA CUL 2. ưmìUtỊlMÌÌÌo msuii Zrt L - ArCIi jfc9 1 4o 4. i HU tiỉiA O . 5. CHỊỊ n Ì o I X JiAzCti b 9 t- 4o rì Ì r OXJi J5 9 ị-y-Azo Note that dewa is written Cli not Tb. Writing ị ft ỈÍ ì ư ì L J -V li J ầ -ử o CD 5 1 ty 5 -w c 9 ầ -tìr A o 1. Kore wa watashi no hon dewa arimasen. This is not my book. 2. Sore wa uchi no jdsho dewa arimasen. That is not mv home address. 3. Kimura-san wa kaishain dewa arimasen. Mr. Kimura is not a company employee. 4. Are wa Nihon no kuruma dewa arimasen. That is not a Japanese car.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    19    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.