kana workbook 6

Tham khảo tài liệu 'kana workbook 6', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kaneda-san wa Tõkyỗ Denki no bengoshi deshita. Reading 1. -tfXzLrtH ZA ZX zn tríè wư o ZrMd 8 500x Xz L io 39 000xXz-CL zo 2. E cfc 5 Cl Ao irtui I2ưầ C CL co 5 ÍD 5íd n i M tzh L X Ì CL tzo xt zt x ưX rii LÉ A iLAo L Cx. S AầlAo 1. Sensho Ginza de kono kasa o kaimashita. Tokei mo kaimashita. Kasa wa hassengohyaku-en deshita. Tokei wa sanmankyflsen-cn deshita. I bought this umbrella in Ginza last week. I bought a watch loo. The umbrella was 8 5O . The watch was 39 000. 2. Kind wa do-ydbl deshita. Shigoto wa jOni-ji made deshita. Kind wa tomodachi no tanjdbi deshita. Tomodachi to ban-goban 0 tabemashita. Soshite eiga 0 mimashita. Yesterday was Saturday. I worked until 12 00. Yesterday was my friends birthday. I had dinner with him her. Then we saw a movie. HIRAGANA 2 51 LESSON 8 Reading and Writing Write the following sentences vertically in the squares. The punctuation mark is written in the upper right-hand quadrant of the square. 11 v J X 11 A J X 2 0 Ỷ à b ầ 2 X s 2 J i 1 tz o lt_ T -2 5 X 2 IZ X Ũ t t Q j 1 Ư X 2L ả 0 1 s 9 v s. o s Sj s T n X tj ỳ t 5 X ị 2 Hayashi-san wa senshũ Kydto no shisha kara Tõkyõ e kimashita. Soshite asatte KySto ni kaerimasu. Mr. Hayashi came to Tokyo from the branch office in Kyoto last week. He is going back to Kyoto the day after tomorrow. 52 Reading and Writing Write the following sentences vertically in the squares. V IZ V b 5 s. A Í5 J A V t 0 Ư 9 1Z is 0 is kư ft p o tz p Ậ IZ ĨÍ r ft p i Ay o w d èi V IZ is i ii Ay T 1Z 73 n 3 fe 6 p b I XJ CS L Ay X Ỳ IZ Ô is is 73 t p Ơ ế Ima ni Kawamura-san to okusan ga imasu. Shokudd ni otoko no ko to onna no ko ga imasu. Daidokoro ni wa dare mo imasen. Mr. Kawamura and his wife arc in the living room. A boy and a girl are in the dining room. There is no one in the kitchen. HIRAGANA 2 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    9    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.