kana workbook 7

Tham khảo tài liệu 'kana workbook 7', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 62 Reading and Writing The following look-alike katakana are easily confused. Read and write them. 7 V- T 7 7 t 7 lz 3 KATAKANA 63 MODIFIED SYLLABLES Reading and Writing I. Modified syllables eg. kya. kyu. kyo and double consonants are written in katakana in the same way as in hiragana. I. 3- V 7 2. A- V X b 3. J V 4. -V y X y 5. 7 -V X b 6. y 3 y 7 7. y y 8. 7 y -7 9. y 3 y t y 7 I. kyabetsu cabbage 2. kyasuto cast 3. Girisha Greece 4. shampen champagne 5. jasuto just 6. shokku shock 7. kitchin kitchen 8. koppu cup 9. shoppingu shopping 2. Long sounds are represented by a dash . 10. Ư 7U 11. 4 U 12. 3 t 13. XÁ 14. 7 7 X b 15. X 7 10. biru beer II. bỗru ball 12. kohi coffee 13. suki ski 14. dcpãto department store 15. sũpu soup 3. Some syllables sounds such as English di. ti fa do not exist in the Japanese syllabary and therefore can t be transliterated directly into katakana. They are represented by such combinations as seen in the following examples. 16. 17. Tx 7 18. T 4 X 19. 7 y Ạ b 20. 7 X y X 21. 7 4 U K 22. 7 t - 7 23. V r 4 t y 24. 7 T X 25. 7 X X 26. X 7 X T y 27. 7 4 28. 7 a. 7 29. 7 7 30. 7 4- J 7 J 16. duetto duet 17. dũku duke 18. disuko disco 19. faito fight 20. fensu fence 21 firudo field 22. fsku folk 23. vaiorin violin 24. Vinasu Venus 25. Venisu Venice 26. Suẽden Sweden 27. piti party 28. tyflti tutor 29. kuOtsu quartz 30. kuorit quality .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    21    2    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.