Applied Wetlands Science and Technology - Chapter 2

Wetland Identification and Delineation - Xác định vùng đất ngập nước và khoa học của phân định là hoạt động theo định hướng quy định thường được yêu cầu trong quy hoạch sử dụng đất, phát triển, thăm dò, và một loạt các hoạt động liên quan liên quan đến mở rộng trang web trong tương lai. Mặc dù liên bang bắt buộc quy chế vùng đất ngập nước quy định đã tồn tại trong hơn 25 năm, khoa học xác định và phân định mức độ và các loại đất ngập nước đã được thống nhất phát triển. Khi khoa học đã phát triển,. | Tammi Carl E. Wetland Identification and Delineation Applied Wetlands Science and Technology Editor Donald M. Kent Boca Raton CRC Press LLC 2001 CHAPTER 2 Wetland Identification and Delineation Carl E. Tammi CONTENTS Off-Site Wetland Identification Identification Resources Interpreting Resources . Geological Survey USGS Topographic Maps . Fish and Wildlife Service usFWs National Wetland Inventory Maps . Department of Agriculture Natural Resources Conservation Service Soil Surveys and the Hydric Soils of the United States List Comparison and Corroboration Aerial Photographs . Geological Survey Surficial Geologic Maps Individual State Wetland Maps On-Site Wetland Delineation Wetland Hydrology Hydrological Field Indicators Hydric Soils Hydric Soil Field Indicators Hydrophytic Vegetation Indicators of Hydrophytic Vegetation Identifying and Delineating Wetlands Undisturbed Areas Disturbed Areas Difficult Areas Aids to Delineation References 2001 CRC Press LLC Wetland identification and the science of delineation are regulatory-driven activities that are commonly required in land-use development planning exploration and a host of related activities involving future site expansion. Although federally mandated wetland regulatory statutes have been in existence for over 25 years the science of identifying and delineating the extent and types of wetlands has been consistently evolving. As the science has evolved a greater awareness of the functions and values wetlands provide has occurred with the resultant development of extensive wetland identification and delineation resources within the last 10 years. Today the land-use planner wetland scientist and manager have a range of tools in print graphic and electronic format available to assist in making wetland determinations and defendable jurisdictional delineations. Typically the science of identifying and delineating wetlands is a two-tiered process. An initial office-based off-site assessment is conducted for .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.