Coastal Lagoons - Chapter 3

Physical Processes - Chương 2 kết luận rằng tính không thời gian phân phối của chính thành phần của đơn vị biocoenose hydrogeomorphological và một của đầm phá là rất quan trọng cho các mô tả của cấu trúc và động lực chức năng (năng suất và thực hiện năng lực) của hệ thống đầm phá, và do đó, để quản lý bền vững. Điều này khái niệm là cần thiết để hiểu các hiện tượng vận chuyển mô tả sự tiến hóa tài sản do chất lỏng chuyển động (advection) và / hoặc động lực học phân tử và hỗn loạn (khuếch tán). Trong trường. | 3 Physical Processes Georg Umgiesser and Ramiro Neves CONTENTS Introduction to Transport Phenomena Fluxes and Transport Equation Velocity and Diffusivity in Laminar and Turbulent Flows and in a Numerical Model Advective Flux Diffusive Flux Elementary Area and Elementary Volume Net Flux across a Closed Surface Transport and Evolution Rate of Accumulation Lagrangian Form of the Evolution Equation Eulerian Form of the Evolution Equation Differential Form of the Transport Equation Boundary and Initial Conditions Hydrodynamics Conservation Laws in Hydrodynamics Conservation of Mass Conservation of Momentum The Euler Equations The Euler Equations in a Rotating Frame or Reference The Navier-Stokes Equations Conservation of Energy Conservation of Salt Equation of State Simplification and Scale Analysis Incompressibility The Hydrostatic Approximation The Coriolis Force The Reynolds Equations The Primitive Equations Special Flows and Simplifications in Dimensionality Barotrophic 2D Equations 1D Equations Channel Flow 2005 by CRC Press Initial and Boundary Conditions Initial Conditions Conditions on Material Boundaries Conditions on Open Boundaries Conditions on the Sea Surface and the Sea Bottom Boundary Processes Bottom Processes Bottom Shear Stress Other Bottom Processes Solid Boundary Processes Free Surface Processes Mass Exchange Momentum Exchange Energy Exchange Cohesive and Noncohesive Sediment Processes Bibliography INTRODUCTION TO TRANSPORT PHENOMENA Chapter 2 concluded that the calculation of spatio-temporal distribution of major components of a lagoon s hydrogeomorphological unit and biocoenose is important for the description of the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    33    2    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.