Coastal Lagoons - Chapter 4

Biogeochemical Cycles - Trong số các hệ sinh thái hiệu quả nhất trong sinh quyển, đầm phá ven biển bao gồm 13% zone1 ven biển của thế giới và là một giao diện giữa mặt đất và biển , 3 trội dinh dưỡng đến từ cả hai giới hạn chất lượng nước đầm phá hệ sinh thái và , 5 kiểm soát các chất dinh dưỡng là như vậy, một trong những vấn đề chính phải đối mặt với những người chịu trách nhiệm về quản lý của các hệ sinh thái nhạy cảm. trong để phát triển các chiến lược mô hình. | 4 Biogeochemical Cycles Melike Gurel Aysegul Tanik Rosemarie C. Russo and I. Ethem Gõnenẹ CONTENTS Nutrient Cycles Nitrogen Cycle Uptake of Nitrogen Forms Nitrification Denitrification Nitrate Ammonification Mineralization of Organic Nitrogen Ammonium Regeneration Ammonia Release from Sediment Nitrogen Fixation Phosphorus Cycle Uptake of Phosphorus Phytoplankton Death and Mineralization Phosphorus Release from Sediment Sorption of Phosphorus Significance of N P Ratio Silicon Cycle Uptake of Silicon Settling of Diatoms Dissolution of Silica Dissolved Oxygen Processes Affecting the Dissolved Oxygen Balance in Water Reaeration Photosynthesis Respiration Oxidation of Organic Matter Oxidation of Inorganic Matter Sediment Oxygen Demand Nitrification Redox Potential Modeling of Nutrient Cycles Modeling Nitrogen Cycle Phytoplankton Nitrogen 2005 by CRC Press Organic Nitrogen Ammonium Nitrogen Nitrate Nitrogen Organic Nitrogen Benthic Ammonia Nitrogen Benthic Nitrate Nitrogen Benthic Modeling of Phosphorus Cycle Inorganic Phosphorus Phytoplankton Phosphorus Organic Phosphorus Organic Phosphorus Benthic Inorganic Phosphorus Benthic Modeling of Silicon Cycle Modeling of Dissolved Oxygen Dissolved Oxygen Dissolved Oxygen Benthic Sediment Oxygen Demand Organic Chemicals Sources of Organic Chemicals Classification of Organic Chemicals That Might Appear in Aquatic Environments Fate of Organic Chemicals in Aquatic Environments Volatilization Ionization Sorption Hydrolysis Oxidation Photolysis .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    97    3    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.