Coastal Lagoons - Chapter 8

Decision-Making for Sustainable Management - Mục đích của chương này là đề nghị một khuôn khổ cơ bản để làm cho thông tin quyết định và hành động tích cực về quản lý bền vững hệ thống đầm phá sử dụng các thông tin và các công cụ được mô tả trong cuốn sách này. trước chương đã trình bày tình trạng hiện tại của thông tin có sẵn trên đầm phá hệ thống và các mô hình để mô tả các quy trình và cơ chế về mối tương và năng lượng dòng chảy trong một hệ thống đầm phá | o Decision Making for Sustainable Use and Development Karen Terwilliger and John P Wolflin CONTENTS Introduction Purpose and Scope Common Questions and Answers about Sustainable Lagoon Management Underlying Principles and Assumptions What Is Decision Making What Is Sustainable Management Identification of the Problem and Need for Sustainable Management Definition of Lagoon System and Characteristics Useful for the Decision Support System Tools for Decision Making Modeling as a Decision-Making Tool Monitoring as a Decision-Making Tool Indicators as Decision-Making Tools Graphical User Interface as a Decision-Making Tool Types of User Interfaces What Can a User Interface Do Design and Development of User Interfaces Economic Valuation as a Decision-Making Tool Environmental and Social Impact Assessment as a Decision-Making Tool Environmental Impact Assessment EIA Social Impact Analysis SIA Policy Transformation and Implementation Public Input as a Tool for Integration of the ILSMP The Process of Developing a Plan to Support Decision Making for an Integrated Lagoon Sustainable Management Plan Development and Implementation through Infrastructure The Integration Process 2005 by CRC Press Linking Infrastructure and Function The Importance of Evaluation in the Decision-Making Process Conclusion Acknowledgements References INTRODUCTION Purpose and Scope The purpose of this chapter is to suggest a basic framework for making informed decisions and taking positive actions regarding the sustainable management of lagoon systems utilizing the information and tools described in this book. Previous chapters have presented the current status of available information on lagoon systems and models to describe the processes and mechanisms of the interrelationships and energy flow within a lagoon system. These data and models

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    90    2    20-07-2024
32    99    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.