Coastal Lagoons - Chapter 9

Case Studies - Chương này trình bày các nghiên cứu trường hợp được lựa chọn từ các khu vực khác nhau trên thế nghiên cứu cung cấp thông tin chi tiết về việc làm thế nào để áp dụng các phương pháp và thực tiễn phương pháp thảo luận trong các chương khác của cuốn sách này. Những nghiên cứu trường hợp ví dụ về làm thế nào để tích hợp mô hình hóa vào quá trình ra quyết định bền vững quản lý đầm phá. Các bản tóm tắt ngắn gọn sau đây phác thảo mục tiêu và phạm vi của những. | 9 Case Studies I. Ethem Gổnenẹ Vladimir G. Koutitonsky Angel Pérez-Ruzafa Concepción Marcos Diego Javier Gilabert Eugeniusz Andrulewicz Boris Chubarenko Irina Chubarenko Melike Gurel Aysegul Tanik Ali Erturk Ertugrul Dogan Erdogan Okus Dursun Z. Seker Alpaslan Ekdal Aylin Bederli Tumay Kiziltan Yuceil Nusret Karakaya and Bilsen Beler Baykal CONTENTS Introduction I. Ethem GũnenỊ Grande-Entrée Lagoon Mar Menor Lagoon The Baltic Sea Lagoons Koycegiz-Dalyan Lagoon Three-Dimensional Structure of Wind-Driven Currents in Coastal Lagoons Vladimir G. Koutitonsky Introduction Grande-Entrée Lagoon Wind-Driven Currents Observations Wind-Driven Currents Numerical Modeling Conclusion Appendix The MIKE3-HD Numerical Model . Governing Equations . Wind Stress . Eddy Viscosity . Bottom Stress Acknowledgments References The Ecology of the Mar Menor Coastal Lagoon A Fast-Changing Ecosystem under Human Pressure Angel Pérez-Ruzafa Concepción Marcos Diego and Javier Gilabert 2005 by CRC Press Functional Typology Location Origin Climate and Hydrography Hydrodynamics Sediment Biological Assemblages Recent History of Changes in the Lagoon Resulting from Human Activities Main Changes Affecting the Lagoon s Ecology Changes Induced by Water Renewal Rates Changes Related to Nutrient Inputs Suggestions for Monitoring and Modeling Programs References Vistula Lagoon Poland Russia A Transboundary Management Problem and an Example of Modeling for Decision Making Eugeniusz Andrulewicz Boris Chubarenko and Irina Chubarenko Transboundary Management Problems of the Vistula Lagoon The Vistula Lagoon and Its Catchment Area Anthropogenic Pressure and Its Environmental Effects Economic Problems in the Catchment Area Issues Affecting Transboundary Management Efforts toward Transboundary .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    18    1    06-07-2022
110    19    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.