Coastal Planning and Management - Chapter 0

Đường bờ biển được thế giới quan trọng nhất và được sử dụng mạnh mẽ của tất cả các lĩnh vực định cư của con người. Đó là thực tế đơn giản hướng sự chú ý đặc biệt đến các quy hoạch và quản lý bờ biển. Tài nguyên ven biển đã được, và sẽ tiếp tục được, đặt dưới nhiều, căng thẳng và thường cạnh tranh áp lực. Việc sử dụng kỹ thuật cố gắng để hỗ trợ trong việc quản lý xung đột một cách bền vững do đó sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong cả nước phát triển và đang phát. | Coastal Planning and Management Robert Kay and Jackie Alder E FN SPON An imprint of Routledge London and New York Copyright 1999 Taylor Francis Group First published 1999 by E FN Spon an imprint of Routledge 11 New Fetter Lane London EC4P 4EE This edition published in the Taylor Francis e-Library 2002. Simultaneously published in the USA and Canada by Routledge 29 West 35th Street New York NY 10001 1999 Robert Kay Jacqueline Alder All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilised in any form or by any electronic mechanical or other means now known or hereafter invented including photocopying and recording or in any information storage or retrieval system without permission in writing from the publishers. The publisher makes no representation express or implied with regard to the accuracy of the information contained in this book and cannot accept any legal responsibility or liability for any errors or omissions that may be made. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloguing in Publication Data Kay Robert Robert C. Coastal planning and management Robert Kay and Jacqueline Alder. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-419-24340-2 hardbound . -ISBN 0-419-24350-X pbk. I. Coastal zone management. I. Alder Jacqueline 1954-. II. Title. 1999 7-dc21 98-28804 CIP ISBN 0-419-24340-2 hbk ISBN 0-419-24350-x pbk ISBN 0-203-01017-5 Master e-book ISBN ISBN 0-203-13977-1 Glassbook Format Copyright 1999 Taylor Francis Group Contents Foreword by Dr Suvit Yodmani UNEP Preface Credits Acknowledgements and contributors 1 Introduction Coastal areas or coastal zones Defnung the co aí tal area Scientific definitions of a coastal area Policy oriented definitions of a coast The unique characteristics of coastal areas A brief history of coastal management and planning Sustainability

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
712    8    1    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.