Coastal and Estuarine Risk Assessment - Chapter 0

Các chuyên gia làm việc trong các lĩnh vực đa dạng của đánh giá rủi ro ven biển và cửa sông đóng góp khối lượng đầu tiên dòng rủi ro môi trường của báo chí CRC. đóng góp được yêu cầu để giải quyết một loạt toàn diện về chủ đề quan trọng bao gồm cả quy định bối cảnh cho đánh giá rủi ro ven biển và cửa sông, các chất gây ô nhiễm mới nổi của mối quan tâm, hiệu ứng cho các loài động vật có vú biển, sinh khả dụng và tiếp xúc của các sinh vật biển chất gây ô. | Coastal and Estuarine . Risk Assessment Edited by Michael c. Newman Morris H. Roberts Jr. Robert c. Hale College of William and Mary Virginia Institute of Marine Science Gloucester Point Virginia .Jl. LEWIS PUBLISHERS A CRC Press Company Boca Raton London New York Washington . Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Coastal and estuarine risk assessment editors Michael C. Newman Morris H. Roberts Jr. Robert C. Hale. p. cm. Environmental and ecological risk assessment Includes bibliographical references p. . ISBN 1-56670-556-8 alk. paper 1. Marine pollution Environmental aspects. 2. Estuarine pollution Environmental aspects. 3. Ecological risk assessment. 4. Coastal animals Effect of water pollution on. 5. Estuarine animals Effect of water pollution on. I. Newman Michael C. II. Roberts Morris H. III. Hale Robert C. IV. Series. C59 2001 27 dc21 2001037702 This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information but the authors and the publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use. Neither this book nor any part may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying microfilming and recording or by any information storage or retrieval system without prior permission in writing from the publisher. All rights reserved. Authorization to photocopy items for internal or personal use or the personal or internal use of specific clients may be granted by CRC Press LLC provided that per page photocopied is paid directly to Copyright Clearance Center 222 Rosewood Drive Danvers MA 01923 USA. The fee code for users of the Transactional Reporting Service is ISBN 1-56670-556-8 02 . The fee is subject to change .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
211    109    6    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.