Concrete Formwork Svstems - Part Appendix

Phụ lục Moment uốn, Shear, và Phương trình độ lệch (Metric) | Appendix Bending Moment Shear and Deflection Equations Metric Copyright Marcel Dekker Inc. All rights reserved. Support Conditions Design Conditions 1 Span 2 Spans 3 or More Spans Bending Wood Plywood Shear Wood Plywood Deflection If A kiM If A k240 If A Compression Tension i Sf to I l ị ậ 2d 1000 w I 2d to . - 526 EMW - 1000 to I Epý 1000 to I . _ iElX 1000 to I Ely 1000 I w I fc or fex Ý A i Fkb 1000 to . 89-9 íÈịbýn 1000 to . _ FiKSXwi I iSS-l w j l l 2d 1000 to I Fjl -Q 2d tv I - 655 EI 1000 I. w I I - 101 EL - 1000 t w J I - EZW3 - 1000 to . _ iEI_ v 1000 U J Fbb Í _u - I 1000 w I I - 100 1000 tv l. ịĩ w I l 7 r 2d 1000 to I 2d to I - 617 íEIăỴ 1000 w I 930 Ely3 - 1000 IV I I _ IEI_ V3 1000 to I - EI M 1000 Vw Copyright Marcel Dekker Inc. All rights reserved. Notation i length of span center to center of supports mm F allowable unit stress in bending kPa FfrKS plywood section capacity in bending Nmm m Ft allowable unit stress in compression parallel to grain kPa Fex allowable unit stress in compression perpendicular to grain kPa F b J plywood section capacity in rolling shear N m ft allowable unit stress in horizontal shear kPa ft actual unit stress in compression parallel to grain kPa fti actual unit stress in compression perpendicular to grain kPa ft actual unit stress in tension kPa A area of section mm1 s modulus of elasticity kPa I moment of inertia mm El - plywood stiffness capacity kPamm4 m p applied force compression or tension N s section modulus mm3 A deflection mm b - width of member nun d depth of member mm u uniform load per meter of span kPa m For a rectangular member A-bd S bd fò Ỉ - ftd3 12 Copyright Marcel Dekker Inc. All rights .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
135    21    3    02-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.