Concrete Formwork Svstems - Part 6

Vertical Formwork Systems: Crane-Dependent Systems - Ván khuôn phát triển song song với sự phát triển của xây dựng bê tông trong suốt thế kỷ XX. Khi bê tông đã đến tuổi và được giao nhiệm vụ ngày càng quan trọng cấu trúc, các nhà sản xuất dưới hình thức có phải bắt kịp. Mẫu thiết kế và xây dựng đang trở nên ngày càng nhận thức được sự cần thiết để bám sát các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực vật liệu khác để phát triển đổi mới sáng tạo được yêu cầu để duy trì chất lượng. | 6 Vertical Formwork Systems Crane-Dependent Systems Introduction to Vertical Formwork Systems Conventional Wall Columns Forming Systems Ganged Forming Systems Jump Forms Copyright Marcel Dekker Inc. All rights reserved. INTRODUCTION TO VERTICAL FORMWORK SYSTEMS Formwork development has paralleled the growth of concrete construction throughout the twentieth century. As concrete has come of age and been assigned increasingly significant structural tasks form manufacturers have had to keep pace. Form designers and builders are becoming increasingly aware of the need to keep abreast of technological advancements in other materials fields in order to develop creative innovations that are required to maintain quality and economy in the face of new formwork challenges. Formwork was once built in place used once and subsequently wrecked. The trend today however is toward increasing prefabrication assembly in large units erection by mechanical means and continuing reuse of forms. These developments are in keeping with the increasing mechanization of production in other fields. Vertical formwork systems are those used to form the vertical supporting elements of the structure columns core walls and shear walls. The functions of the vertical supporting systems are to transfer the floor loads to the foundation and to resist the lateral wind and earthquake loads. Consequently the construction of vertical structural elements precedes flat horizontal work. Typical vertical formwork systems utilized in construction include conventional formwork ganged forms jump forms slipforms and selfraising forms. Formwork systems for vertical concrete work can be classified into two main categories namely crane-dependent systems and crane-independent systems. Gang formwork and jump form Copyright Marcel Dekker Inc. All rights reserved. are classified under crane-dependent systems. On the other hand slipform and self-raising formwork are classified as crane independent .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    16    1    06-07-2022
30    17    1    06-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.