CONCRETE IN HOT ENVIRONMENTS - CHAPTER O

Các vấn đề cụ thể liên quan đến bê tông và đổ bê tông nóng môi trường đã được công nhận cho một số thập kỷ. Sự công nhận này có thể hiện bản thân trong những năm qua tại một vài hội nghị chuyên đề và trong hàng trăm giấy tờ kết quả nghiên cứu có liên quan và quan sát thực địa được trình bày và thảo luận. Trong các ấn phẩm khác, thực tế kết luận này có sẵn dữ liệu và kinh nghiệm đã được tổng kết trong các hình thức hướng dẫn cho nóng khí hậu đổ bê tông. Cuốn sách. | CONCRETE IN HOT ENVIRONMENTS Copyright 1993 E FN Spon Modern Concrete Technology Series Series Editors Arnon Bentur National Building Research Institute Technion-Israel Institute of Technology Technion City Haifa 32 000 Israel Sidney Mindess Department of Civil Engineering University of British Columbia 2324 Main Mall Vancouver British Columbia Canada V6T 1W5 Fibre Reinforced Cementitious Composites and Concrete in the Marine Environment Concrete in Hot Environments Durability of Concrete in Cold Climates and forthcoming High Strength Concrete forthcoming Copyright 1993 E FN Spon Concrete in Hot Environments National Building Research Institute Faculty of Civil Engineering Technion Israel Institute of Technology Haifa Israel E FN SPON An Imprint of Chapman Hall London Glasgow New York Tokyo Melbourne Madras Copyright 1993 E FN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN