CONCRETE IN HOT ENVIRONMENTS - List of Relevant Standards

Tham khảo tài liệu 'concrete in hot environments - list of relevant standards', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | List of Relevant Standards BRITISH STANDARDS BS 12 1989 Portland Cements BS 146 Part 2 1973 Portland Blastfurnace Cement BS 1370 1979 Low-Heat Portland Cement BS 1881 Methods of Testing Concrete Part 102 1983 Method for Determination of Slump Part 103 1983 Method for Determination of Compacting Factor Part 104 1983 Method for Determination of Vebe Time BS 3892 Pulverised Fuel-Ash Part 1 1982 Pulverised Fuel-Ash for Use as a Cementitious Component in Structural Concrete Part 2 1984 Pulverised Fuel-Ash for Use in Grouts and for Miscellaneous Uses in Concrete BS 4027 1980 Sulphate-Resisting Portland Cement BS 4246 Part 2 1974 Low-Heat Portland Blastfurnace Cement BS 4550 Methods of Testing Cement Part 3 Physical Tests Section 1978 Introduction Section 1978 Density Section 1978 Fineness Section 1978 Strength Tests Section 1978 Determination of Standard Consistence Section 1978 Test for Setting Times Section 1978 Soundness Test Section 1978 Test for Heat of Hydration BS 6100 Building and Civil Engineering Terms Section Binders Copyright 1993 E FN Spon BS 6588 1985 Portland Pulverised-Fuel Ash Cement BS 6610 1985 Pozzolanic Cement with Pulverised Fuel Ash as Pozzalana BS 6699 1986 Ground Granulated Blastfurnace Slag for Use with Portland Cement ASTM AMERICAN STANDARDS ASTM C109-90 Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars Using 2 in or 50 mm Cube Specimens ASTM C114-88 Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement ASTM C125-88 Definitions of Terms Relating to Concrete and Concrete Aggregates ASTM C143-89a Test Methods for Slump of Portland Cement Concrete ASTM C150-89 Portland Cement ASTM C151-89 Test Method for Autoclave Expansion of Portland Cement ASTM C186-86 Test Method for Heat of Hydration of Hydraulic Cement ASTM C191-82 Test Method for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle ASTM C204-89 Test Method for Fineness of Portland Cement by Air Permeability Apparatus ASTM C219-90 Standard .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
114    52    2    07-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.