Tài liệu học về động từ tiếng Pháp - Part I Living in the Here and Now: The Present Indicative - Chapter 3

Knowing How to Handle Spelling-Change Verbs - Trong Chương này Cố gắng ra động từ thay đổi chính tả khác nhau câu với các động từ thay đổi động từ Pelling là những động từ phổ biến mà bạn sử dụng hàng ngày. Ví dụ, khi bạn mua cửa hàng tạp hóa (acheter), khi bạn gọi một người nào đó (appeler), hoặc khi bạn đi du lịch (voyager) một nơi nào đó, bạn sử dụng loại hình này của động từ. Động từ thay đổi chính tả tương tự như động từ-er thông thường nhưng với một thay đổi nhỏ trong thân. | Chapter 3 Knowing How to Handle Spelling-Change Verbs Jn This Chapter Trying out different spelling-change verbs Making sentences with these verbs pelling-change verbs are common verbs that you use every day. For instance when you buy acheter groceries when you call appeler someone or when you travel voyager somewhere you use this type of verb. Spelling-change verbs are similar to regular -er verbs but with a slight change in the stem. For example verbs whose infinitives end in -ger or -cer require changes only in the first person plural the nous form . Everything else is regular. Other verbs require an accent grave on the mute e or a double consonant after the mute e. Don t worry though in this chapter I show you these changes step by step. Keep in mind that no matter what the changes are the endings of all these verbs are those of regular -er verbs like parler to speak . Check out Chapter 2 for information about conjugating regular verbs. Taking a Stab at Spelling-Change Verbs When speaking French sometimes you encounter regular -er verbs that have a slight spelling change. Don t worry about difficult spelling. I don t ask you to spell hors-d oeuvre or Versailles in this section. Instead this section focuses on the -er verbs that have spelling changes within their conjugations. I show you these changes but note that the endings of these verbs are the same as those of regular -er verbs. Managing -ger verbs The verbs that end in -ger like manger to eat have a spelling change in the nous form only. Unlike the regular -er verbs -ger verbs need to keep the e before the -ons in the nous form. To form the present tense drop the -er of the infinitive and add the following endings just like you do for the regular -er verbs Common Spelling Change for -ger Verb Endings je -e nous -eons tu -es vous -ez il elle on -e ils elles -ent 30 Part I Living in the Here and Now The Present Indicative As you may have noticed the only difference between -er and -ger verbs is in the nous

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    25    1    01-07-2022
111    22    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.