Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part II Using Verbs Correctly with Questions, Commands, and Such - Chapter 10

Correctly Using Often Misused Verbs in Daily Conversation - Trong Chương này Biết connaître động từ và savoir Xác định sự khác biệt giữa jouer à và jouer de Hình thành các biểu thức với avoir Hiểu được làm thế nào để sử dụng faire rất ngôn ngữ có những cách khác nhau nói những điều và thể hiện chính mình mà không thể được dịch ra ngôn ngữ một từ khác cho từ. Pháp là không có ngoại lệ. Ví dụ cụm từ Làm thế nào là bạn đang làm? hoặc như thế nào? được thể hiện bằng tiếng Pháp. | Chapter 10 Correctly Using Often Misused Verbs in Daily Conversation Jn This Chapter Knowing the verbs connaĩtre and savoir Identifying the differences between jouer à and jouer de Forming expressions with avoir Understanding how to use faire very language has different ways of saying things and of expressing yourself that can t be translated into another language word for word. French is no exception. For instance the phrases How are you doing or How are you are expressed in French not by the verbs faire to do to make or être to be but by the verb aller to go . To ask these questions in French you say Comment allez-vous or Comment vas-tu In this chapter I focus on some verbs that have the same meaning in English but different usage in French. You want to make sure you use the right verb so that people know what you re talking about. I also cover two common verbs avoir to have and faire to do to make and how you can correctly utilize these verbs in your conversations. You can also check out Chapter 23 which focuses on ten often-misused verbs. Knowing the Difference between Connaĩtre and savoir French has two verbs that mean to know. One is connaĩtre and the other is savoir. Even though the English language translates them the same the French language uses them in different circumstances. In this section I show you how to use each verb. Both verbs are irregular. connattre to know je connais nous connaissons tu connais vous connaissez il elle on connatt ils elles connaissent Je connais Aix-en-Provence. I know Aix-en-Provence. 110 Part II Using Verbs Correctly with Questions Commands and Such savoir to know je sais nous savons tu sais vous savez il elle on sait ils elles savent Nous savons la date de ton anniversaire. We know your birthday. So are you wondering what the differences are between the two verbs Well you use the two verbs with different types of information. For example use connaĩtre when you mean to know or to be acquainted with a person a place or a .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
80    449    10    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.