Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part III Taking a Look Back: The Past Tenses - Chapter 14

Deciphering the Literary Tenses: The Passé Simple and Passé Antérieur - Trong Chương này Conjugating đơn giản lỗi thời Hình thành antérieur lỗi thời F rench có một số thì được dành riêng cho văn bản chỉ. Đơn giản, lạc hậu và lỗi thời antérieur, hoặc trước quá khứ, hai thì như vậy. Bạn chỉ cần nhận ra chúng trong trường hợp bạn đã bao giờ cuộn tròn lại, với cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp của bạn yêu thích hoặc câu chuyện ngắn. Đơn giản lỗi thời là một thì văn học thể hiện một hành động hoàn chỉnh trong quá khứ | Chapter 14 Deciphering the Literary Tenses The Passé Simple and Passé Antérieur Jn This Chapter Conjugating the passé simple Forming the passé antérieur rench has some tenses that are reserved for writing only. The passé simple and the passé antérieur or past anterior are two such tenses. You only need to recognize them in case you ever curl up with your favorite French novel or short story. The passé simple is a literary tense that expresses a completed action in the past. In fact it has the same meaning as the passé composé which is a compound tense. Meanwhile the passé antérieur is the past of the passé simple. You use it when one action in the past has to happen before another action takes place in the past. This chapter does have a short section on it just so that you can identify it when you see it. Because they re both literary tenses you don t use them in everyday conversation. This chapter briefly looks at the passé simple and passé antérieur and helps you identify and conjugate them in case you do encounter them. Creating the Passé Simple As the name indicates the passé simple is a simple verb which means that the verb is conjugated by itself without an auxiliary. If you have never seen the passé simple before it can seem very odd especially the plural endings . This section helps you recognize it. And don t worry about using it too much in your own writing. You can use the passé composé instead to express a completed action in the past. Check out Chapter 13 for more on the passé composé. This section shows you how to conjugate the passé simple for regular and irregular verbs. Regular verbs The passé simple of regular verbs is fairly easy to form. Just drop the -er -ir and -re of the infinitives and add the endings. However -er verbs have different endings than -ir and -re verbs. The following charts show you the different endings. 164 Part III Taking a Look Back The Past Tense Regular -er Verb Endings for the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    82    2    13-07-2024
155    94    2    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.