Giáo trình động từ tiếng Pháp - Part V Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Chapter 21

Forming and Using the Past Subjunctive - Trong Chương này Tạo thuộc về tiếp tục pháp qua Sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua Lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ thuộc về tiếp tục pháp tôi n Pháp, bạn sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua nhiều hơn là bằng tiếng Anh. Đó là một hợp chất căng thẳng và được sử dụng để diễn tả một hành động hoàn thành trong quá khứ. Sự lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ thuộc về tiếp tục pháp phụ thuộc vào mối quan hệ thời gian giữa các. | Chapter 21 Forming and Using the Past Subjunctive Jn This Chapter Creating the past subjunctive Using the past subjunctive Choosing between the present and past subjunctive f . n French you use the past subjunctive much more often than in English. It s a compound tense and is used to express a completed action in the past. The choice between the present and past subjunctive depends on the time relationship between the main clause and the subordinate clause. You use the past subjunctive also known as the perfect subjunctive in oral as well as written French. It follows the same rules as the present subjunctive that I talk about in Chapters 19 and 20. Use the past subjunctive when the action of the verb in the subordinate clause takes place before the action of the main verb. That sounds tricky but you can see an example of this in this sentence Je suis triste que mon ami ne soit pas venu à ma boom hier means I am sad that my friend did not come to my party yesterday. In this chapter I first show you how to form the past subjunctive and then how to correctly use it. Forming the Past Subjunctive Like all past tenses in French the past subjunctive needs an auxiliary and a past participle of a verb of your choice. Remember that French has two auxiliaries avoir to have and être to be . To form the past subjunctive you put these two auxiliaries in the present subjunctive and add the past participle. For a list of verbs taking these auxiliaries as well as a list of past participles see Chapter 12. The past subjunctive follows the same rules of agreement as any other compound past tense. If the auxiliary of the verb is être then the past participle agrees with the subject. If the auxiliary of the verb is avoir then the past participle agrees with the preceding direct object if the sentence has one. If the sentence doesn t have a preceding direct object then the past participle doesn t change. All pronominal verbs take the auxiliary être but they follow the same rule of .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
191    13    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.