Precast concrete materials, manufacture, properties and usage - Chapter 0

Cuốn sách này là nhằm đáp ứng nhu cầu cho một luận chung về đúc sẵn cụ thể, như cuốn sách gần đây về chủ đề này có liên quan đã được xuất bản vào năm 1961. Kể từ đó, đã có một số ấn phẩm giao dịch với riêng các bộ phận của đối tượng phục vụ như đọc sách hữu ích back-up, nhưng đúc sẵn ngành công nghiệp cụ thể là phức tạp và cần phải được thảo luận trong cả hai chung và đặc biệt là điều khoản trên một số lượng lớn các môn học. Cuốn sách này là nhằm mục đích. | PRECAST CONCRETE Materials Manufacture Properties and Usage Copyright Applied Science Publishers Ltd 1982 PRECAST CONCRETE Materials Manufacture Properties and Usage ARCS BSc DIC PhD Head Materials Science Department John Laing Research and Development Limited Borehamwood Hertfordshire UK APPLIED SCIENCE PUBLISHERS LONDON and NEW JERSEY Copyright Applied Science Publishers Ltd 1982 This edition published in the Taylor Francis e-Library 2004. APPLIED SCIENCE PUBLISHERS LTD Ripple Road Barking Essex England APPLIED SCIENCE PUBLISHERS INC Englewood New Jersey 07631 USA British Library Cataloguing in Publication Data Levitt M. Precast concrete. 1. Precast concrete I. Title 691 -3 TA683-7 ISBN 0-203-49057-6 Master e-book ISBN ISBN 0-203-79881-3 Adobe eReader Format ISBN 0-85334-994-0 Print Edition WITH 40 TABLES AND 109 ILLUSTRATIONS APPLIED SCIENCE PUBLISHERS LTD 1982 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means electronic mechanical photocopying recording or otherwise without the prior written permission of the publishers Applied Science Publishers Ltd Ripple Road Barking Essex England Copyright Applied Science Publishers Ltd .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    17    1    05-07-2022
59    11    1    05-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.