Chủ đề " PHÂN TÍCH SỰ THÍCH NGHI DINH DƯỠNG CỦA CÁ "

Nguồn thức ăn của cá trong các thủy vực rất đa dạng và phong phú (từ muối khoáng, chất hữu cơ hòa tan, đến các cơ thể sinh vật). Thành phần thức ăn trong các thủy vực phân hóa theo tầng.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG