Đề án: Truyền động điện

XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC MÓNG -Chọn dộ sâu đặt móng là: Df= -Chọn bề rộng móng là: b= -Chọn chiều cao móng là: h= - Chọn lớp đất số 4 làm bề mặt để tính toán và thiết kế móng : + Ctc= kg/cm2= KN/m2 + đn = = KN/m3 + w=

TỪ KHÓA LIÊN QUAN