Lập trình C căn bản - CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C

Tham khảo tài liệu 'lập trình c căn bản - các câu lệnh đơn trong c', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lập trình căn bản Chương 3 CÁC CÂU LỆNH ĐƠN TRONG C Học xong chương này sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau Câu lệnh là gì Cách sử dụng câu lệnh gán giá trị của một biểu thức cho một biến. Cách sử dụng lệnh scanf để nhập giá trị cho biến. Cách sử dụng lệnh printf để xuất giá trị của biểu thức lên màn hình và cách định dạng dữ liệu. I. Câu lệnh . Khái niệm câu lệnh Một câu lệnh statement xác định một công việc mà chương trình phải thực hiện để xử lý dữ liệu đã được mô tả và khai báo. Các câu lệnh được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy . . Phân loại Có hai loại lệnh lệnh đơn và lệnh có cấu trúc. Lệnh đơn là một lệnh không chứa các lệnh khác. Các lệnh đơn gồm lệnh gán các câu lệnh nhập xuất dữ liệu. Lệnh có cấu trúc là lệnh trong đó chứa các lệnh khác. Lệnh có cấu trúc bao gồm cấu trúc điều kiện rẽ nhánh cấu trúc điều kiện lựa chọn cấu trúc lặp và cấu trúc lệnh hợp thành. Lệnh hợp thành khối lệnh là một nhóm bao gồm nhiều khai báo biến và các lệnh được gom vào trong cặp dấu . II. CÁC LỆNH ĐƠN . Lệnh gán Lệnh gán assignment statement dùng để gán giá trị của một biểu thức cho một biến. Cú pháp Tên biến biểu thức Ví dụ int main int x y x 10 Gán hằng số 10 cho biến x y 2 x Gán giá trị 2 x 2 10 20 cho x return 0 Trang 36 Lập trình căn bản Nguyên tắc khi dùng lệnh gán là kiểu của biến và kiểu của biểu thức phải giống nhau gọi là có sự tương thích giữa các kiểu dữ liệu. Chẳng hạn ví dụ sau cho thấy một sự không tương thích về kiểu int main int x y x 10 Gán hằng số 10 cho biến x y Xin chao y có kiểu int còn Xin chao có kiểu char return 0 Khi biên dịch chương trình này C sẽ báo lỗi Cannot convert char to int tức là C không thể tự động chuyển đổi kiểu từ char chuỗi ký tự sang int. Tuy nhiên trong đa số trường hợp sự tự động biến đổi kiểu để sự tương thích về kiểu sẽ được thực hiện. Ví dụ int main int x y float r char ch r 9000 x 10 Gán hằng số 10 cho biến x y d y có kiểu int còn d có kiểu char r e r có kiểu float e có kiểu char ch ch có kiểu char còn có .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
169    108    2    01-07-2022
48    21    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.