Lập trình C căn bản - Các lệnh có cấu trúc

Một dãy các khai báo cùng với các câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc móc { và } được gọi là một khối lệnh. | Lập trình căn bản Chương 4 CÁC LỆNH CÓ CẤU TRÚC Học xong chương này sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau Khối lệnh trong C. Cấu trúc rẽ nhánh. Cấu trúc lựa chọn. Cấu trúc vòng lặp. Các câu lệnh đặc biệt . I. KHỐI LỆNH Một dãy các khai báo cùng với các câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc móc và được gọi là một khối lệnh. Ví dụ 1 char ten 30 printf n Nhap vao ten cua ban scanf s ten printf n Chao Ban s ten Ví dụ 2 include include int main đây là đầu khối char ten 50 printf Xin cho biet ten cua ban scanf s ten getch return 0 đây là cuối khối Một khối lệnh có thể chứa bên trong nó nhiều khối lệnh khác gọi là khối lệnh lồng nhau. Sự lồng nhau của các khối lệnh là không hạn chế. Minh họa . lệnh n . lệnh . lệnh v . lệnh . lệnh Trang 44 Lập trình căn bản Lưu ý về phạm vi tác động của biến trong khối lệnh lồng nhau - Trong các khối lệnh khác nhau hay các khối lệnh lồng nhau có thể khai báo các biến cùng tên. Ví dụ 1 . lệnh int a b biến a b trong khối lệnh thứ nhất . lệnh .lệnh int a b biến a b trong khối lệnh thứ hai . lệnh Ví dụ 2 int a b biến a b trong khối lệnh bên ngoài . lệnh int a b biến a b bên trong khối lệnh con - Nếu một biến được khai báo bên ngoài khối lệnh và không trùng tên với biến bên trong khối lệnh thì nó cũng được sử dụng bên trong khối lệnh. - Một khối lệnh con có thể sử dụng các biến bên ngoài các lệnh bên ngoài không thể sử dụng các biến bên trong khối lệnh con. Ví dụ int a b c .lệnh int c d .lệnh II. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH Cấu trúc rẽ nhánh là một cấu trúc được dùng rất phổ biến trong các ngôn ngữ lập trình nói chung. Trong C có hai dạng dạng không đầy đủ và dạng đầy đủ. . Dạng không đầy đủ Cú pháp if Biểu thức điều kiện Trang 45 Lập trình căn bản Công việc Lưu đồ cú pháp Giải thích Công việc được thể hiện bằng 1 câu lệnh hay 1 khối lệnh. Kiểm tra Biểu thức điều kiện trước. Nếu điều kiện đúng 0 thì thực hiện câu lệnh hoặc khối lệnh liền sau điều kiện. Nếu điều kiện sai thì bỏ qua lệnh hoặc khối lệnh liền sau điều kiện những lệnh và khối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.