Lập trình C căn bản - Kiểu con trỏ

Các biến chúng ta đã biết và sử dụng trước đây đều là biến có kích thước và kiểu dữ liệu xác định. Người ta gọi các biến kiểu này là biến tĩnh. Khi khai báo biến tĩnh, một lượng ô nhớ cho các biến. | Lập trình căn bản Chương VII KIỂU CON TRỎ Học xong chương này sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau Khái niệm về kiểu dữ liệu con trỏ . Cách khai báo và cách sử dụng biến kiểu con trỏ. Mối quan hệ giữa mảng và con trỏ. I. GIỚI THIỆU KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ Các biến chúng ta đã biết và sử dụng trước đây đều là biến có kích thước và kiểu dữ liệu xác định. Người ta gọi các biến kiểu này là biến tĩnh. Khi khai báo biến tĩnh một lượng ô nhớ cho các biến này sẽ được cấp phát mà không cần biết trong quá trình thực thi chương trình có sử dụng hết lượng ô nhớ này hay không. Mặt khác các biến tĩnh dạng này sẽ tồn tại trong suốt thời gian thực thi chương trình dù có những biến mà chương trình chỉ sử dụng 1 lần rồi bỏ. Một số hạn chế có thể gặp phải khi sử dụng các biến tĩnh o Cấp phát ô nhớ dư gây ra lãng phí ô nhớ. o Cấp phát ô nhớ thiếu chương trình thực thi bị lỗi. Để tránh những hạn chế trên ngôn ngữ C cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt gọi là biến động với các đặc điểm sau o Chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình chứ không phát sinh lúc bắt đầu chương trình. o Khi chạy chương trình kích thước của biến vùng nhớ và địa chỉ vùng nhớ được cấp phát cho biến có thể thay đổi. o Sau khi sử dụng xong có thể giải phóng để tiết kiệm chỗ trong bộ nhớ. Tuy nhiên các biến động không có địa chỉ nhất định nên ta không thể truy cập đến chúng được. Vì thế ngôn ngữ C lại cung cấp cho ta một loại biến đặc biệt nữa để khắc phục tình trạng này đó là biến con trỏ pointer với các đặc điểm o Biến con trỏ không chứa dữ liệu mà chỉ chứa địa chỉ của dữ liệu hay chứa địa chỉ của ô nhớ chứa dữ liệu. o Kích thước của biến con trỏ không phụ thuộc vào kiểu dữ liệu luôn có kích thước cố định là 2 byte. II. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN CON TRỎ . Khai báo biến con trỏ Cú pháp Kiểu Tên con trỏ Ý nghĩa Khai báo một biến có tên là Tên con trỏ dùng để chứa địa chỉ của các biến có kiểu Kiểu. Ví dụ 1 Khai báo 2 biến a b có kiểu int và 2 biến pa pb là 2 biến con trỏ kiểu int. int a b pa pb Ví dụ 2 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
208    14    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.