Lập trình C căn bản - Kiểu chuỗi ký tự

Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự ‘\0’ (còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii). | Lập trình căn bản Chương VIII CHUỖI KÝ Tự Học xong chương này sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau Khái niệm về chuỗi ký tự. Một số hàm xử lý chuỗi và ứng dụng của chúng trong thực tế. I. KHÁI NIỆM Chuỗi ký tự là một dãy gồm các ký tự hoặc một mảng các ký tự được kết thúc bằng ký tự 0 còn được gọi là ký tự NULL trong bảng mã Ascii . Các hằng chuỗi ký tự được đặt trong cặp dấu nháy kép . II. KHAI BÁO Khai báo theo mảng Cú pháp char Biến Chiều dài tối đa Ví dụ Trong chương trình ta có khai báo char Ten 12 Trong khai báo này bộ nhớ sẽ cung cấp 12 1 bytes để lưu trữ nội dung của chuỗi ký tự Ten byte cuối cùng lưu trữ ký tự 0 để chấm dứt chuỗi. Ghi chú - Chiều dài tối đa của biến chuỗi là một hằng nguyên nằm trong khoảng từ 1 đến 255 bytes. - Chiều dài tối đa không nên khai báo thừa để tránh lãng phí bộ nhớ nhưng cũng không nên khai báo thiếu. Khai báo theo con trỏ Cú pháp char Biến Ví dụ Trong chương trình ta có khai báo char Ten Trong khai báo này bộ nhớ sẽ dành 2 byte để lưu trữ địa chỉ của biến con trỏ Ten đang chỉ đến chưa cung cấp nơi để lưu trữ dữ liệu. Muốn có chỗ để lưu trữ dữ liệu ta phải gọi đến hàm malloc hoặc calloc có trong sau đó mới gán dữ liệu cho biến. Vừa khai báo vừa gán giá trị Cú pháp char Biến Hằng chuỗi Ví dụ include include int main char Chuoi Mau nang hay la mau mat em Trang 92 Lập trình căn bản printf Vua khai bao vua gan trị s Chuoi getch return 0 Ghi chú Chuỗi được khai báo là một mảng các ký tự nên các thao tác trên mảng có thể áp dụng đối với chuỗi ký tự. III. CÁC THAO TÁC TRÊN CHUỎI KÝ Tự . Nhập xuất chuỗi Nhập chuỗi từ bàn phím Để nhập một chuỗi ký tự từ bàn phím ta sử dụng hàm gets Cú pháp gets Biến chuỗi Ví dụ char Ten 20 gets Ten Ta cũng có thể sử dụng hàm scanf để nhập dữ liệu cho biến chuỗi tuy nhiên lúc này ta chỉ có thể nhập được một chuỗi không có dấu khoảng trắng. Ngoài ra hàm cgets trong cũng được sử dụng để nhập chuỗi. Xuất chuỗi lên màn hình Để xuất một chuỗi

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.