Lập trình C căn bản - Kiểu cấu trúc

Chương 9: Kiểu cấu trúc | Lập trình căn bản Chương IX KIỂU CẤU TRÚC Học xong chương này sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau Khái niệm về kiểu cấu trúc. Cách sử dụng kiểu cấu trúc. Con trỏ cấu trúc. I. KIỂU CẤU TRÚC TRONG C Khái niệm Kiểu cấu trúc Structure là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau mỗi thành phần được gọi là một trường field Sự khác biệt giữa kiểu cấu trúc và kiểu mảng là các phần tử của mảng là cùng kiểu còn các phần tử của kiểu cấu trúc có thể có kiểu khác nhau. Hình ảnh của kiểu cấu trúc được minh họa 1 2 3 4 5 6 7 Trường Đây là cấu trúc có 7 trường Còn kiểu mảng có dạng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Phần tử Đây là mảng có 15 phần tử Định nghĩa kiểu cấu trúc Cách 1 struct Tên cấu trúc Kiểu Trường 1 Kiểu Trường 2 Kiểu Trường n Cách 2 Sử dụng từ khóa typedef để định nghĩa kiểu typedef struct Kiểu Trường 1 Kiểu Trường 2 Trang 98 Lập trình căn bản Kiểu Trường n Tên cấu trúc Trong đó - Tên cấu trúc là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu tên này mang ý nghĩa sẽ là tên kiểu cấu trúc. - Kiểu Trường i i mỗi trường trong cấu trúc có dữ liệu thuộc kiểu gì tên của trường phải là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu . Ví dụ 1 Để quản lý ngày tháng năm của một ngày trong năm ta có thể khai báo kiểu cấu trúc gồm 3 thông tin ngày tháng năm. struct NgayThang unsigned char Ngay unsigned char Thang unsigned int Nam typedef struct unsigned char Ngay unsigned char Thang unsigned int Nam NgayThang Ví dụ 2 Mỗi sinh viên cần được quản lý bởi các thông tin mã số sinh viên họ tên ngày tháng năm sinh giới tính địa chỉ thường trú. Lúc này ta có thể khai báo một struct gồm các thông tin trên. struct SinhVien char MSSV 10 char HoTen 40 struct NgayThang NgaySinh int Phai char DiaChi 40 typedef struct char MSSV 10 char HoTen 40 NgayThang NgaySinh int Phai char DiaChi 40 SinhVien Khai báo biến cấu trúc Việc khai báo biến cấu trúc cũng tương tự như khai báo biến thuộc kiểu dữ liệu chuẩn. Cú pháp - Đối với cấu trúc được định nghĩa theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    89    1    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.