Lập trình C căn bản - Chương 10: Kiểu tập tin

Đối với các kiểu dữ liệu ta đã biết như kiểu số, kiểu mảng, kiểu cấu trúc thì dữ liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong (RAM) của máy tính nên khi kết thúc việc thực hiện chương trình thì dữ liệu cũng bị mất; khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ bàn phím. Điều đó vừa mất thời gian. | Lập trình căn bản Chương 10 KIỀU TẬP TIN Học xong chương này sinh viên sẽ nắm rõ các vấn đề sau Một số khái niệm về tập tin Các bước thao tác với tập tin. Một số hàm truy xuất tập tin văn bản. Một số hàm truy xuất tập tin nhị phân. I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ TẬP TIN Đối với các kiểu dữ liệu ta đã biết như kiểu số kiểu mảng kiểu cấu trúc thì dữ liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong RAM của máy tính nên khi kết thúc việc thực hiện chương trình thì dữ liệu cũng bị mất khi cần chúng ta bắt buộc phải nhập lại từ bàn phím. Điều đó vừa mất thời gian vừa không giải quyết được các bài toán với số liệu lớn. Để giải quyết vấn đề người ta đưa ra kiểu tập tin file cho phép lưu trữ dữ liệu ở bộ nhớ ngoài đĩa . Khi kết thúc chương trình thì dữ liệu vẫn còn do đó chúng ta có thể sử dụng nhiều lần. Một đặc điểm khác của kiểu tập tin là kích thước lớn với số lượng các phần tử không hạn chế chỉ bị hạn chế bởi dung lượng của bộ nhớ ngoài . Có 3 loại dữ liệu kiểu tập tin o Tập tin văn bản Text File là loại tập tin dùng để ghi các ký tự lên đĩa các ký tự này được lưu trữ dưới dạng mã Ascii. Điểm đặc biệt là dữ liệu của tập tin được lưu trữ thành các dòng mỗi dòng được kết thúc bằng ký tự xuống dòng new line ký hiệu n ký tự này là sự kết hợp của 2 ký tự CR Carriage Return - Về đầu dòng mã Ascii là 13 và LF Line Feed - Xuống dòng mã Ascii là 10 . Mỗi tập tin được kết thúc bởi ký tự EOF End Of File có mã Ascii là 26 xác định bởi tổ hợp phím Ctrl Z . Tập tin văn bản chỉ có thể truy xuất theo kiểu tuần tự. o Tập tin định kiểu Typed File là loại tập tin bao gồm nhiều phần tử có cùng kiểu char int long cấu trúc. và được lưu trữ trên đĩa dưới dạng một chuỗi các byte liên tục. o Tập tin không định kiểu Untyped File là loại tập tin mà dữ liệu của chúng gồm các cấu trúc dữ liệu mà người ta không quan tâm đến nội dung hoặc kiểu của nó chỉ lưu ý đến các yếu tố vật lý của tập tin như độ lớn và các yếu tố tác động lên tập tin mà thôi. Biến tập tin là một biến thuộc kiểu dữ liệu tập tin dùng để đại diện cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    21    1    01-07-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.