ĐỀ TÀI : HÔ HẤP VÀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

Quang hợp và hô hấp hai quá trình trái ngược nhau nhưng ở thực vật muốn sinh trưởng và phát triển tốt thi không thể thiếu một trong hai quá trình này. Tuy nhiên đối với việc bảo quản nông sản thì sao? Hô hấp có làm khó khăc hay ảnh hưởng gì không?

TỪ KHÓA LIÊN QUAN